GENERALFORSAMLING

2024

Generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt, er ABC’s Venners øverste myndighed.
Det er her, alle medlemmer kan komme med forslag eller rette kritik over for handlinger, som de mener strider imod hensigten med ABC’s Venner


Ref. Fra ABCs venners generalforsamling 20 marts 2024

Fremmødt 22 medlemmer.

 

1. Formanden byder velkommen.

 

2. Valg af dirigent:

Frits Mogensen vælges til dirigent. Denne konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

 

3. Formanden aflægger beretning:

Det er nu 15. gang jeg skriver formandens/ bestyrelsens beretning, 6 gange for ABC og nu 9. gang for vennerne. Jeg har som sædvanlig kigget lidt i de gamle referater, og det er tydeligt, at verden og cykelsporten har forandret sig meget, siden jeg i 1992 blev formand for ABC - som for øvrigt den 14 april bliver 130 år.


Vores moderklub, ABC-København, er stadig en af Danmarks bedste og mest aktive cykelklubber. Aktiv på alle fronter med en stærk bestyrelse, mange dygtige hjælpere, for såvel børn, som unge samt i de voksnes rækker.

I sin beretning ved generalforsamlingen skriver ABC’s formand, at nogle sponsorer er sprunget fra, men økonomien er stadig ok. Vinterens resultater i cross har været flotte.

Som de fleste ved, kommer jeg er jo meget på cykelbanen i Ballerup, og det undrer mig at ABC-trøjen slet ikke ses.


Mange ting har ændret sig i dette generalforsamlings år. ABC's venner har i det forgangene år droslet meget ned, idet vores eneste indtægter er medlemmernes kontingent. Vi har ikke længere indtægtsgivende opgaver, som tidligere, vi er også blevet ældre og har derfor ikke så mange kræfter, og heller ikke så meget lyst til at stå med et flag. Derfor har vi ikke været den store hjælp på den front. Vi afholder heller ikke Stokkeløb længere.


I februar 2023 afholdte vi som sædvanlig, ja det er næsten blevet en tradition, en foredragsaften. Denne gang med Dan Frost og Michael Markussen, men jeg tror desværre det blev sidste gang. Det var en god anledning til at samle ABC'er og Vennerne i den mørke tid, på en hyggelig men dyr måde.


Vi har hjulpet ABC ved årets åbne løb, samt som kontroller ved nogle mindre løb, sponseret blomster til klubmesterskabet, samt navnepladen på Stokkeløbssoklen.


Årets julefrokost blev holdt den 8. december, som sædvane en god eftermiddag, med et flot deltagerantal, med en god anretning designet af familien Busborg, og i forhold til 2023 så kom fisken til tiden. Ris á la mand’en havde i år også en mandel, og modsat i 22 blev den fundet, Kaj Møller øste først op, og tog mandlen med sig. Ligeledes gik det godt med Eger lotteriet. Tak til alle som deltog.


På cyklerne, sammen med Tirsdagsholdet, er alt som det plejer. Vi kører der ud af kl. 10 og drikker kaffe kl. ca. 12. I vinterhalvåret, på vintercykler, nogle kører på vejen, og andre i skoven, kortere eller længere ture. Når sommerhalvåret kommer skifter vi til racercykler, og kører i de sædvanlige grupper.

Som alle ved skete der en ændring, på kaffeholdet. I efteråret trak Herman Jeppesen sig fra bestyrelsesarbejdet. Han ønskede heller ikke at fortsætte det, ellers, fantastiske arbejde han igennem mange år, som leder og arrangør af kaffeholdet, købebrød- indkøb i øvrigt- borddækning- oprydning, åbne og lukke. Vi skylder alle Herman en stor tak for den hjælp, nu kommer han og nyder det sociale, på sin lille ellert. Selv skylder jeg Herman en stor tak for det gode samarbejde vi har haft som formand og næstformand i mange år.

Vi fik, en kort overgang, brød fra Energicenterets kok. Her kunne brødet hentes tirsdag morgen efter aftalt turnus. Desværre kan de ikke levere længere. Erik Seidelin er blevet ny tovholder, af Tirsdagsholdets hygge- og kaffehold. I skrivende stund klarer Seide det selv, med hjælp fra alle. Det står åbent for Seide om han vil lave det om, men stor tak til ham.


Årets sommertur var den 17 maj, med udgangspunkt fra Jægerspris. Ca. 20 friske personer mødte op til morgenbord, med brød og kaffe samt en lille en til at køre på. Som i 22 kørte Ove Jensen en god tur ud i Hornsherred, med et pitstop hos Erik Seidelin, dem der ikke ville cykle gik en tur i Nordskoven og Jægerspris slotspark. Kl. 13 stod grillen klar, jeg tror alle blev mætte, og vi fik en god eftermiddag.


Som tidligere nævnt har jeg været med i rigtig mange år, på mange forskellige fronter, med rigtig mange spændende opgaver. Jeg blev formand i 1994, da ABC blev 100 år, og var formand for ABC's venner ved 125-års jubilæet. Hvis jeg selv må sige det var det var rigtig sjov, at stå i spidsen for 2 meget stærke hold. 2 opgaver jeg aldrig glemmer. Jeg har mødt mange dejlige og interessante mennesker, både indenfor og udenfor cykelsporten. Jeg har været repræsentant for ABC såvel i Sjælland distriktet og DCU's bestyrelse, samt siddet i mange forskellige distrikt- og DCU-udvalg. Jeg lærte som ung sportsleder af John Hamburger, at det var vigtigt, at ABC er repræsenteret i distrikt og union, der hvor de overordnede beslutninger bliver besluttet. ABC er der stadig og har pt 3 landstræner 1 medlem i cross distriktsudvalget, som formentlig bliver til en plads i DCU-udvalget, efter DCU's kongres.


At jeg i dag forlader formandsposten er ikke fordi jeg har mistet lysten, men er nok kørt lidt træt, og kræfterne er ikke de samme som for år tilbage, men jeg tør sige at jeg er glad for de år som er gået, jeg er glad og stolt over de mange opgaver jeg har været med til at løse. Derfor er det med stor glæde, at jeg kan give posten videre til Jørn Skovbo, som kom ind i bestyrelsen for et år siden som sekretær. Jeg er glad for den løsning vi har fundet frem til, og også glad for at Jørn bad mig blive i bestyrelsen. Jeg ville jo nok have svært ved at holde mig væk.


Jeg vil gerne slutte denne beretning med en stor tak til mine bestyrelseskolleger. Det er næsten de samme personer der har siddet i denne bestyrelse siden denne generation af ABC’s Venner startede i 2012. Stort tak til alle der har været med til at støtte ABC's venner igennem de mange år. Ligeledes vil jeg gerne takke alle de gode mennesker, fra både ABC - ABC's venner samt gode cykelsports venner og kolleger, for den store opbakning / hjælp og opmærksomhed jeg er blevet tildelt i de mange år.

Beretningen blev godkendt.

 

4. Kasseren aflægger beretning:

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af kontingent til 150 kr. om året. Startende fra 1. januar 2025

Forslaget blev vedtaget.

 

6. Valg til bestyrelsen:

Valg af formand:                  Jørn Skovbo blev valgt.

Valg af næstformand:           Leif Jensen blev valgt

Valg af kasserer:                   Mogens Harboe blev genvalgt

Valg af sekretær:                   Erik Sten Jørgensen blev valgt

Valg af bestyrelsesmedlem:  Rune Hansen blev genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlem:  Kurt Heinola blev genvalgt

Valg af revisor suppleant:    Frits Mogensen blev genvalgt

 

7. Formanden takker og overdrager formandspokalen til den nye formand Jørn Skovbo.

 

Erik Busborg takker den afgående formand Erik Sten Jørgensen overrækker blomster og vin. Der klappes

 

Der råbes et ABC-hurra under ledelse af Rune Hansen.

 

8. Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for afsluttet

 

Erik Seidelin

ref.

 

 

 

.