GENERALFORSAMLING

2023

Lelif Eigil Nielsen "Bonden" blev hyldet for sit 60-års medlemsskab af ABC.
Deltagerne lyttede godt efter da formanden aflagde sin beretning
Lige siden oprettelsen af 2. generation af ABC's Venner har Mogens Juhl været med i bestyrelsesarbejdet. Nu synes han at nye kræfter skulle til. Mogens blev begavet med en flot kurv.
Vennernes nye bestyrelse fra venstre øverst: Rune Hansen, Mogens Harboe, Jørn Skovbo, Kurt Heinola, Erik Busborg, Erik Steen Jørgensen og Herman Jeppesen.

Generalforsamlingen, der finder sted en gang årligt, er ABC’s Venners øverste myndighed.
Det er her, alle medlemmer kan komme med forslag eller rette kritik over for handlinger, som de mener strider imod hensigten med ABC’s Venner


ABC venner generalforsamling 6 marts 2023

Formand Erik Steen Jørgensen bød velkommen til de 24 medlemmer der var kommet, en kom senere som sædvanlig var det (Leif Jensen)

Dagsorden punkt 1 valg af dirigent. 

Formanden foreslog Jørn Skovbo, der var ingen modkandidater så Jørn blev valgt med applaus, og formanden udpegede Herman Jeppesen som referent. Ligeledes med applaus.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt indvarslet, der var ingen i forsamlingen der havde noget at indvende så han betragtede generalforsamlingen som beslutningsdygtigt. 

Dagsorden punkt 2 formanden aflægger beretning.

Generalforsamlingen 2022 var grundet corona rykket frem til den 2. juni 22, derfor dækker denne generalforsamling knapt et år, men ifølge vore love skal den jo afholdes i første kvartal i det nye år.

Årets sommertur blev afholdt den 20 maj 22 i Jægerspris, derfor omtalt på generalforsamlingen i juni 22. Som sædvanlig en god dag både for dem der cyklede og dem der gik en tur.

Tirsdagsholdet havde mange gode ture på rammerne, vi var heldige med godt vejr på tirsdage.

I oktober skiftede vi over til vintercyklerne, men fortsatte i de sædvanlige hold, nogle på racerlignende, og nogle få på gamle skovcykler uden gear, nogle på Mountain bike. Vi har været ca. 15 til 20 næsten hver gang. Heldigvis har Hermans kaffe og boller, samt det hyggelige selskab tiltrukket de såkaldte solskinsdrenge.     Vi er kommet rigtig godt i gang i 23, i skrivende stund stadig på vintercykler, men det varer ikke længe, så skiftes der over.

Stokkeløbet det første som ikke blev arrangeret af ABC’s venner.  Men af ABC. den 20. november. Et lidt andet arrangement, og det var vel også det der var meningen, nye folk nye skikke, her ved indgangen af stokkeløbets nye århundrede. Men tak til Michael Jalving, som stod for arrangementet.    

Vi startede som sædvanlig med kaffe og brød.  Selve løbet var planlagt til området ved Mileparken, en god rute.

Rytterne stillede til start, på racercykler, en på skovcykel, Herman på elcykel. Det blev et flot løb, der blev gået til stålet,  Herman havde lovet mig han kom først, uanset hvor meget gas / el den skulle have, først over målstregen kom elcyklen.  Efter løbet var der en dejlig frokost.

Per Jess blev årets stokkefar, som sædvanlig en fortjent vinder af stokken. Sidste års vinder Birte Boesgaard Jørgensen overrakte doktoren stokken, som Per blev glad for at modtage. Per har aldrig siddet i bestyrelsen, men han er en rigtig god repræsentant for ABC. Per kører trods sin høje alder alle de forskellige løb, og vinder mange af dem. Flot klaret Per, stort tillykke.

Julefrokost den 9. december. Årets julefrokost blev igen en succes, mange glade gæster, rigtig god mad, kun fisken kom for sent, og mandlen blev væk, men det ødelagde ikke det gode humør. Eger lotteriet gik også godt. Det blev en rigtig god dag. Alle fik ønsket hinanden god jul og tak for 2022.

Hyggeaften. Den 20. februar havde vi Dan Frost på besøg, en rigtig god aften, en god fortælling  af Dan om Dan., lige fra den tidlige ungdom som fodbold spiller, til olympisk mester, sportsleder hos Saxo Bank og det engelske Sky, til i dag som cykelrejseleder sammen med fru Isabella i det franske. Læs mere om denne gode aften på vores hjemme side.  Hvad Dan ikke nævnte, så er han formand for Thorkild Madsen fonden

ABC har igen haft en god sæson, på både herre og dame siden. Vi har ikke haft det store samarbejde med bestyrelsen. Herman har i årets løb haft godt arbejdede med B&U afdelingen, hjulpet til med deres træning, sørget for de unge drenge fik lidt at drikke efter træningen. Bestyrelsen har besluttet at der gives drikkelse efter træningen. ABC har fået sponseret nogle lånecykler, til B&U afdelingen, som ved dæk skift kan bruges til sommer- og vinterkørsel. De meget aktive leder i B&U afdelingen kunne godt tænke sig lidt flere cykler. Bestyrelsen besluttede at købe 4 nye, til en favoritpris på 25.000 kr. godt hjulpet af Lasse Nielsen Hjælperytteren. Rytteren passer cyklen i det daglige, Hjælperytteren vedligeholder, og laver evt. reparationer.  Også her en stor tak til Michael Salbo, Hjælperytteren Lasse og Herman. Beløbet er efter B&U afdelingens ønske betalt til Hjælperytteren. Også i år er der samling på børnene og cyklerne bliver brugt.

ABC afholdte generalforsamling den 27. februar. Der blev valgt ny formand, Jørgen Hertz ønskede ikke at fortsætte. Ny formand blev Robert Pulvertaft, min personlige mening, et rigtigt godt valg. Robert er en god og alsidig person, medlem af ABC’s venner, da han i en periode ikke havde arbejde, kørte han med på tirsdagsholdet. Vi har i vennernes bestyrelse har haft et godt samarbejde med ham, Robert har hjulpet os på mange felter, hvilket vil fortsætte med ham som formand, tillykke Robert. Bestyrelsen blev beriget med 2 kvindelige medlemmer samt suppleanten.

ABC afholder åbent løb den 23 april og vil gerne have så mange hjælpere som muligt. Man kan tilmelde sig via Herman. Følg med på ABC’s hjemmesider.

Den 30. april afholder B&U en dag Børne tour under ledelse af Michael Jalving, Rene Myggen og Salbo, lur mig om ikke Herman også er tilstede. En fest dag og forhåbentlig lærerig dag for de unge, igen se det på ABC’s facebooke side

MOGENS Julle Juhl. Ham kender vi alle, ellers se forsiden af vores hjemmeside, hvor hans slår sine to gode hjælpere,  Eller "viben"s fortælling om Mogens ”den lille glade runde mand på hans 70 års dag, ¨ham den glade dreng¨    Mogens er ABC’er om nogen er det, indmeldt i 1961 altid med hvor der sker noget. Personlig startede vi sammen ved ABC’s indledningsløb i 1962, vi har trænet-, kørt mange cykelløb, og ikke mindst på tirsdagsholdet, vi har hygget os privat, med vores koner og mange gode ABC’er.

Julle du har siddet mange år i ABC’s bestyrelse. Vel nok i 20 år var du manden bag vores klubblad, ”Nyt fra abc”. Du rejste i mange år med vores ryttere, rundt om i Europa, ikke mindst Braunschweig.  Vi har bl.a. med Hans Dalsted og John Hamburger været mændene bag ABC’s servicevogn i mere end 10 år. Der var altid en dunk med vand og en klud, så rytterne kunne få et frisk ansigt efter løbet.

Det var dengang bestyrelsesmøderne var om onsdagen, i køkkenet  på Voldparken, var man ikke der kunne man ikke følge med.

Da vi genstartede abc’s venner i marts 2012 var du ikke i tvivl, ” jeg er med ”  du har siddet i bestyrelsen som en rigtig god sekretær, altid kommet med gode ideer, altid snakket meget.

Mogens nu er kræfterne sluppet op, du mistet lysten til at skrive, bestemt ikke til hyggen, du har lovet, selvom du nu udtræder af bestyrelsen, forbliver du den solskinsdreng,  du altid har været. Mogens du får dit ABC hurra under valget.

Det er hvad vi har ønsket at fremlægge,  såfremt der er ønsker, noget der ikke er belyst så spørg, husk der ikke er noget punkt evt. Debatten er under bestyrelsens beretning. 

Jeg vil gerne slutte med at takke alle vore medlemmer, og vores indirekte sponsor Hjælperytteren, samt alle der har givet en hånd med i årets løb.

Stor tak til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde 

På Bestyrelsens vegne

Erik Steen Jørgensen

Fritz Mogensen sagde at når vi ikke har indtægts givende aktiviteter burde betaling til sommer ture og julefrokost være fuldt ud selvbetalende. Det var der enighed om i bestyrelsen.

Dirigenten satte beretningen til afstemning og den blev vedtagen men applaus.

Efter beretningen fik formanden ordet til en særlig hyldest.  

På ABC Københavns generalforsamling den 27. februar, ville man hylde et 60 års medlemskab af ABC. Leif Egil Nielsen - han kunne ikke være til stede så Erik Steen Jørgensen foreslog at hylde ham på vennernes generalforsamling for mange af vennerne kendte ham og havde kørt med ham.

Rune Hansen stod for et stort ABC hurra

Dagsorden punkt 3 kassereren aflægger årsregnskab.

Kassereren fremlage regnskabet og budgettet i papir format, han gennemgik de forskellige punkter med bemærkninger om vores beholdning var dalende og vi ikke havde nye indtægter at se frem til. Regnskabet blev sat til afstemning og vedtaget med applaus.

Dagsorden punkt 4 Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlage forslag om at rette vennernes love til efter at ABC havde skiftet navn til ABC København. I vennernes love vil der derfor alle steder hvor der står ABC blive rettet til ABC København.

Inden vi gik over til punkt 5 valg overrakte formanden en sammenplantning til Mogens Juhl alias Julle og takkede ham for mange års arbejde i ABC og i ABC venner – Rune Hansen stod for et højt rungende ABC hurra.

Dagsorden punkt 5 Valg af bestyrelse.

Formand Erik Steen Jørgensen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsesmedlem Erik Busborg blev genvalgt for 2 år

Sekretær Mogens Juhl ønskede ikke genvalg

Som ny sekretær for 2 år valgtes Jørn Skovbo

Dagsorden punkt 6 valg af Revisor.

Revisor Anne Busborg blev genvalgt for 2 år

Dagsorden punkt 7 Kontingent

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent – 100 kr. for medlem af vennerne og yderligere 250 kr. som deltager i Tirsdagsholdet med bemærkningen om man gerne måtte betale mere hvis der var lyst til det.

Dirigenten betragtede herefter generalforsamlingen som afsluttet og takkede for god ro og orden.

Slutteligt stod Rune Hansen for endnu et stort ABC-venner hurra.

Referent Herman Jeppesen

.