VORES

REGLER & VEDTÆGTER

ABC’S VENNERS LOVE

ABC’s Venners love, der er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. marts 2012, er en beskrivelse af, hvordan og af hvem foreningens daglige drift skal varetages.

Der kan kun ændres i vedtægterne, hvis det vedtages på en generalforsamling.

Love for Cykleklubben ABC’s Venner
Vedtaget den 2. marts 2012

§1

ABC’s Venners formål er, at støtte Cykleklubben ABC på den bedst tænkelige måde, og at varetage ABC’s Venners og ABC’s medlemmers interesser på det selskabelige område.

§2

ABC’s Venner optager alle uberygtede personer som medlemmer og der opkræves et årligt kontingent.
For at have stemmeret på ABC’s Venners generalforsamling kræves mindst 3 måneders medlemskab, samt at man er fyldt 15 år.
Intet medlem har stemmeret over ABC’s Venners midler førend efter 1 års medlemskab.

§3

Kontingentet opkræves via e-mail, og pengene overføres til ABC’s venners konto.

§4

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§5

Dersom et medlem modarbejder ABC’s Venners interesser eller opfører sig upassende, således at det må anses at skade ABC’s venners anseelse, kan vedkommende midlertidigt udelukkes af ABC’s Venner, når et flertal af bestyrelsen stemmer for det.
Beslutningen vil blive forelagt ved førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

§6

Til bestyrelsen vælger generalforsamlingen formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode og kan genvælges. Kasserer, næstformand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal, mens formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Bestyrelsen vælges enkeltvis. Såfremt et medlem på generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning skal dette efterkommes.

§7

Generalforsamlingen vælger endvidere to revisorer. Disse vælges skiftevis og for en 2-årig periode.

§8

ABC’s Venners pengemidler indsættes på bankkonto i herværende anerkendt bank. De i banken indestående midler kan hæves af kassereren eller et andet medlem som har sæde i bestyrelsen.

§9

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal, og skal indvarsles mindst 14 dage i forvejen for at være gyldig. Indvarslingen skal ske på ABC’s Venners hjemmeside.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden på er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsen
  a) Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem – ulige år
  b) Kasserer, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer – lige år
 6. Valg af revisor - ulige år (Revisor suppleant - lige år).
 7. Kontingent

§10

ABC’s Venners formue skal altid udelukkende tjene fremme af ABC’s Venner/Cykleklubben ABC’s formål.

§11

Ved opløsning af ABC’s Venner kan de tilstedeværende midler, formue og ejendele ingenlunde deles, men skal tilfalde Cykleklubben ABC.

Cykleklubben ABC’s Venner
Energi Center Voldparken
Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj
www.abc-vennerne.dk